حضور در جمع ۱۰ شرکت برتر سرمایه گذاری‌ بورسی از نظر بازده دارایی‌ها

تاسیس و تاریخچه

شركت شاهد استان مركزی (سهامی خاص) در تاريخ 1373/03/07 طی شماره 2138 با موضوع انجام كليه عمليات بازرگاني اعم از خريد و فروش، واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات مجاز و تأسيس و ايجاد كـارخانه و واحـدهای توليدی و صنعتـی و كشـاورزی و سـاختمانی و ساير در اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاری اراك به ثبت رسيده و تا سال 1376 فعال بوده و از سال 1376 تا 1382 راكد شد و ضمناً طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ 1380/10/12 صاحبان سهام، موضوع شركت به سرمايه‌گذاری تغيير داده شد و برابر تأييديه نام به شماره 43593ن/32 مورخ 1380/11/01 اداره كل ثبت شركت‌ها نام شركت به سرمايه‌گذاری لاله فردوس تغيير يافته و بموجب صورتجلسه مجمع عادي بطور فوق العاده مورخ 1380/12/07 محل شركت از اراك به تهران منتقل گرديده و تحت شماره 185674 در اداره كل ثبت شركت‌های تهران به ثبت رسيد.

بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1382/09/30 نام شركت به سرمايه‌گذاری سعدی (سهامی عام) تغيير نام يافت و ضمناً اساسنامه شركت مشتمل بر 76 ماده و 14 تبصره در تاريخ 1383/02/12 به تصويب مجمع رسيده و در تاريخ 1383/05/11 طی شماره 23385/32 در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده است. متعاقبا به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 1391/02/09 نوع شركت به سهامی خاص تبديل و اساسنامه جديدی شامل 65 ماده و 22 تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلی گرديد.

موضوع فعاليت شركت

طبق ماده 3 اساسنامه موضوع فعاليت شركت عبارتست از سرمايه‌گذاري و مشاركت در شركت‌ها و طرح‌ها و واحدهای توليدی و صنعتی، بازرگانی و خدماتی سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز و نيز مبادرت به هرگونه عمليات مالی، پولی، بازرگانی و نيز خريد و فروش كالا و سهام در داخل و خارج از كشور و نيز سرمايه‌گذاری در املاك و ساختمان.

شركت براي نيل به اهداف خود مي‌تواند به عمليات زير مبادرت نمايد :

 • تشكيل انواع شركت و مبادرت به هرگونه مشاركت اعم از حقوقي يا مدني و غيره.
 • تغيير ساختار شركت‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري جهت عرضه و فروش از طريق بورس اوراق بهادار و يا ساير طرق.
 • مبادرت به خريد و فروش هرگونه اموال اعم از منقول و غير منقول نيز انجام كليه عمليات بازرگاني مرتبط با موضوع شركت.
 • استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك‌ها و مؤسسات اعتباري از طريق ترهين اموال و دارائي‌هاي منقول و غير منقول و سهام شركت‌هاي تابعه و وابسته و ساير طرق.
 • تشويق و تسهيل امر سرمايه‌گذاري و عقد قرارداد جهت اداره پرتفوي سهام (پرتفوي گرداني)‌.
 • خريد و فروش و پذيره‌نويسي سهام شركت‌هاي توليدي و خدماتي و بازرگاني و غيره.
 • خريد و فروش اوراق بهادار.
 • انجام و ارائه خدمات كارگزاري سهام در سازمان بورس اوراق بهادار از طريق ايجاد مؤسسه كارگزاري و يا اخذ نمايندگي كارگزاري در سازمان بورس اوراق بهادار.
 • اخذ هرگونه نمايندگي مرتبط با موضوع فعاليت شركت و تعيين و ايجاد شعبه و اعطاء نمايندگي در داخل و خارج از كشور.
 • انتشار اوراق مشاركت و انواع اوراق مشاركت مشاع.
 • اخذ موافقت اصولي بمنظور اجراي طرح‌هاي توليدي جديد و يا توسعه و تكميل كارخانجات توليدي موجود در تشكيل شخصيت حقوقي لازم براي اين امر.
 • انجام كليه عملياتي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق اهداف شركت لازم و مفيد بوده و يا در جهت اجراي موضوع شركت ضرورت داشته باشد.

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100 میلیون ریال (شامل تعداد 10.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 10.000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 650.000 میلیون ریال (شامل تعداد 650.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1399/12/30 افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم (ریال) سرمایه جدید (میلیون ریال) محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴/۰۲/۰۵ ۱۰/۰۰۰٪ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰ مطالبات حال‌شده
۱۳۸۴/۰۳/۲۵ ۲/۰۰۰٪ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰ مطالبات حال‌شده
۱۳۸۴/۰۸/۲۴ - ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰ -
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ ۳۲۵٪ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰ مطالبات حال‌شده

سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف نام سهامدار ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد سهام درصد
۱ شركت شاهد ۶۴۹/۹۹۹/۶۰۰ ۹۹/۹۹
۲ شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد ۱۰۰ ۰/۰۰۲۵
۳ شركت مولد نيروي شاهد ۱۰۰ ۰/۰۰۲۵
۴ شركت بازرگاني شاهد ۱۰۰ ۰/۰۰۲۵
۵ شركت هرمز انرژي ۱۰۰ ۰/۰۰۲۵
جمع ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۰
شرکت در یک نگاه
پندهای ارزشمند از بزرگان سرمایه‌گذاری
شرکت های هم‌گروه
آشنایی با تیم ما